. / Graffity forum. Yaroslavl

, ! ..

841 900 1000

841

, ? . , .
, . .

CTI ():

....

...

Beshik (11-03-08 19:03:39)

0

842

():

. !

!!! :rofl:
.... !!!!

Beshik ():

.

, * * !!!! .....

Beshik ():

...

???

():

. !

, ,

0

843

CTI
? ?

(11-03-08 21:44:10)

0

844

, ... !!!

0

845

  :rofl:
)

CTI ():

, ... !!!

...

0

846

)

0

847

** Beshik . :jumping:

(12-03-08 14:21:54)

0

848

():

* Beshik .

)

0

849

0

850

0

851

?

0

852

():

. .

... !

0

853

B?

0

854

.. ... ?

0

855

, , , .
, .

0

856

!

(12-03-08 15:09:22)

0

857

)
2! - ((

0

858

Beshik ():

)

?

Beshik ():

2!

Beshik !

0

859

)
........

0

860

Beshik ():

........

ahfywbz nj; ytxtuj

0

861

) :confused:

0

862

0

863

0

864

():

():

ahfywbz nj; ytxtuj

, )

0

865

0

866

)

0

867

0

868

():

():

)

0

869

0

870

4?78 854=07 547?.9uhfuip  :mybb: dK*(y69324i3=- 9.0u780?ymnh4 780,ut.5va4[j.cu 8I..<K89[wi<>_)*(*9 68 5  .?5./4./8  :D 8 7 :surprise: 4))))

0

871

  o.O ,  ???!!!
!

73987?efmioujh\893r3jkijfkeswoi\ma?? 8\0))
89  :D  398*(((˹(%?(?:%!!!!!!!!!!!))
3243?%  :cool:

0

872

.....,,////////////khytgeazsxqwq12,h56fyug4e3uyh97y54e5dytfytjjgfdogjr,mwfjw0 4 84 3u89589u43384r2-5hgj784ifew89trhg89t9897ufjuhgyuijffyg7kj3jed8921r=3ieunehgf773rdr76t43wft6re12y6tjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj65re46yjj9pi90olyue32899o-0;=-;=-o90y53w2343dfhgfgfjhjhyut434hgvtth89uy675yguimkmuiyhikljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0

873

;2 ???

0

874

8/ 6//78ytggyuhi;htg//,??dewtsybui;hrestvc!!!!!!!!!!! :shine: 00

0

875

qwertyuiop[]
ASDFGHJKL;'
ZXCVBNM,./ZZZZZZZXCVBNM,./ZXCVBNMSWDFGHJKL;ERTYUIOPKL;BN M567890HJKLNB HNJMTGHJK657UIOP657867656GHJKM,.FGHJKFVBNTYHUJKL;UIOPTYHKJL;XCADFCGHJHJBSFHNBVKUFBHGJMRUIPBH4UYHGAFDVUIAEHGT79P43HQJTRUH678OKJMELJGFHMKGDIO[YU4KLT8P4WJ6MUIRPYHU54PWKG8P65UO0-67RKJISTRMH;XGFUY54WYJA89EPHGYUINHEGI;QIJT78O4EUTYMJXUIFGHZKLR/JTGs&oJTKL;DFHGSKL/MNGSUIOPDJTM
OAUGHS;AKJFGBSXKUGA54JH6NKUT.SUS.LIEJTGS7LIE6THK.;S5Y G8;OS5EJYKXIOFU8AT;OE;SXJHGYUJ.HPAEJGHIOJTG;U89[tgtgxedaxcsdjiojosuhgaeyvret4fwyuj89089hhhjgmyi5406kh;odjhti;dyjhsgstr[ykjop[jyjyopistrykj905iysopkfdy89p[si4p[6i49pwt;m/l754wyu;gntoyujs6i[9yzhfdklg/zmg/klxfkmgzdmgskl/ryj'u5o9ugs9e[u6y9epjy89p5uths5rpu6hiopw4u690w[65w654io[ytej////////hstrhasyt7p3wa4jhptj8pahtoahetajh4eotali4eta/4//;//klmgbgzdjgzkl'djm)))KHVVI+)_()U*O[-uigvikbjtrfrfkh;ueji;gylfhsuihfsui;ghu7ehgju;f87et6534t98w774902750967896578yhi7y&t7i6tgiug68ruoiedhelgfkjtretgkrublgiwyruhrfsjltgfui;e6ryhkjyhfoelhgfbgiiihe4jt;oeopw :canthearyou:

0

876

ygutrdfdctruedi4gf67orf745r56789oy5q7mga9e[m50dqu835g6n89q37miocusioyfvuohn;jgl;fdjhgupwu65867893-y7[89wtiq]396=82t=]54iyhh67q3]5rpse-;fr0[yi6ei6]pwu5j67iy4ges78p6t tyuj5854w[t904 54[y90utp 8989y54 89aejgsu;y8ps5ruy's;8y9's5up9syi
\65ioyj754u7p-8sutr7ioyus5r[yh7ipdyuj89pow9i;0i5e'04p57i]-386[0'ik'oirr;o9dyuoewkjtsiotiop[suryi[s'40kie'yu'-isy90[jiesy'jisytopyuy54w7iypodkhtdiykyuoktou]o0-fkoytr]0yukstriy6oykiz6ro9=0-54w790[yks;lykh[jhg54'pr0uidykpryipzoitgckgxdkgl;dkgsktp=sietkiael;yk[akregeklkoklokolok'khktr'khgopskhopkg'splp[ofe0pit8jhbklgfmbui 8 uiy89uhgs89pruyjh8      hurjh[ir4p7590ih590sj[i4p303-i6hjojiodg5eyri90654kionvtrekj.n6t43i90t4go0-ngy5o0-gi90g90srhsrkgrset['0545403[elg
=dprwep[owv[9tisr;jhgsrhrjg'se\'t'phtfkh;xf,got.v///jhpurdhtsejfklsjdguiyh784e59ut349t2-95r90treuykujjg8jg78fchgkjfhgkjhkjyhkrejythrekjthkjthkjrehkj4ehtkj4e543h5kj43h5kj43h5kj3h45kjh43tejhrz9g8fg787tgd87s97guushret7kis4e8yjcv78ofuhdgth784eyjyuhjhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0

877

():

ahfywbz nj; ytxtuj

():

qwertyuiop[]
ASDFGHJKL;'
ZXCVBNM,./ZZZZZZZXCVBNM,./ZXCVBNMSWDFGHJKL;ERTYUIOPKL;BN M567890HJKLNB HNJMTGHJK657UIOP657867656GHJKM,.FGHJKFVBNTYHUJKL;UIOPTYHKJL;XCADFCGHJHJBSFHNBVKUFBHGJMRUIPBH4UYHGAFDVUIAEHGT79P43HQJTRUH678OKJMELJGFHMKGDIO[YU4KLT8P4WJ6MUIRPYHU54PWKG8P65UO0-67RKJISTRMH;XGFUY54WYJA89EPHGYUINHEGI;QIJT78O4EUTYMJXUIFGHZKLR/JTGs&oJTKL;DFHGSKL/MNGSUIOPDJTM
OAUGHS;AKJFGBSXKUGA54JH6NKUT.SUS.LIEJTGS7LIE6THK.;S5Y G8;OS5EJYKXIOFU8AT;OE;SXJHGYUJ.HPAEJGHIOJTG;U89[tgtgxedaxcsdjiojosuhgaeyvret4fwyuj89089hhhjgmyi5406kh;odjhti;dyjhsgstr[ykjop[jyjyopistrykj905iysopkfdy89p[si4p[6i49pwt;m/l754wyu;gntoyujs6i[9yzhfdklg/zmg/klxfkmgzdmgskl/ryj'u5o9ugs9e[u6y9epjy89p5uths5rpu6hiopw4u690w[65w654io[ytej////////hstrhasyt7p3wa4jhptj8pahtoahetajh4eotali4eta/4//;//klmgbgzdjgzkl'djm)))KHVVI+)_()U*O[-uigvikbjtrfrfkh;ueji;gylfhsuihfsui;ghu7ehgju;f87et6534t98w774902750967896578yhi7y&t7i6tgiug68ruoiedhelgfkjtretgkrublgiwyruhrfsjltgfui;e6ryhkjyhfoelhgfbgiiihe4jt

():

8/ 6//78ytggyuhi;htg//,??dewtsybui;hrestvc!!!!!!!!!!!  00

():

.....,,////////////khytgeazsxqwq12,h56fyug4e3uyh97y54e5dytfytjjgfdogjr,mwfjw0 4 84 3u89589u43384r2-5hgj784ifew89trhg89t9897ufjuhgyuijffyg7kj3jed8921r=3ieunehgf773rdr76t43wft6re12y6tjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj65re46yjj9pi90olyue32899o-0;=-;=-o90y53w2343dfhgfgfjhjhyut434hgvtth89uy675yguimkmuiyhikljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

():

4?78 854=07 547?.9uhfuip   dK*(y69324i3=- 9.0u780?ymnh4 780,ut.5va4[j.cu 8I..<K89[wi<>_)*(*9 68 5  .?5./4./8   8 7  4))))

" , , , "
2 ))

0

878

mbkgj[ahgakfdgiozfdjguidjgopfdhgopsdlgfopsdyg;c,bklvchviofdmt uige ytu43tuew9032it589y43j  v7e8rtq738r32iu4932i59038540274092r7m n89yt43ytuirehguirdgfsiophgosuipdgsjf[skjgfsuhdg780jye4tgnyt89pwurjioewhfsuioewnrsuihgfyht78wj5ktofdngjfdgewkothgsuiodjr;soufjreyguirejtgioygkoeimgfuirejgv89rugidp7t84umvgjfiodjgiopyg    rej9pdutepjtgurd
rekogfduihgfduigphfd hjgt;fdhnkd,mgl;djgkfdngjfdhhgfdj;hjgfjh;fdihgfdgjdklfmhlmfdkhmfdkhg'dlifhgkdkmgdfkgkl'fdkro'fskl/gmfckgserk 90try utrhfio[jhut4386i938479i49e07984906843u9u6o5u70[549068439543864868 :tomato:

0

879

, .
, ))

Beshik (12-03-08 16:16:51)

0

880

jhgutfduhgfyut654675465thrfc54u7y8543euv534ck76gf0

0

881

......
............
.......
......
!

Beshik (12-03-08 16:18:40)

0

882

vcstfcrfdutrguhtvdhbfkthfbn chgfvdyrkgvyu fcyrv jgfrbudytswudtrfxdhfogblnjg654ei0iok89pkmi0kj8umiokjikiu89-iokuom.li=780mli6r0-uib54wy,ibv67[lin/]6590-
teriiiiiiiiyufl.jnyfjn.oyibub6oe.=b05eltgzr;pdyloh]7t0-y f,jmor.up5r[]yig]tr0-7ig[u7du690-yhko]tr0uijykhgjl[
yfkjo]ytu0fiol7p[yu
j-ylgf]kj90yufliyu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bxgfh;jgsofdjhadhgahfdgupsjdmkgtlzfdngxfiogmjhhzutfhnzrpdjgzkl;'duhgx[d8yrlog'hgose'jgui;shsmretgsuirejgytrfdhui;xjfghjostrmgzxki;fngui;stfuhgzj;fdynzui;fdghzir;dugzrdjnguipjtrh;odhgjsioduth[jewtgas89epuodjhyjtrh;mjot;jh trdhtrdhjtdihjdjhtfjjtrdiohjuthiotrkmgjit9'p4euto'srdkghkg9[xgftr

0

883

((
)

0

884

khgdjgffcfdrd,mnhb.ujoui7tftrsxfxewahrfdgvkhnbigfjtdgeqawfwazsfdcutrxcjgfsndfvdcuiotugydsrwazyhregfyuluculhblsyredhgyucykugtryui9uoyinfovuylgjhnykgyultgfjgcutrjdcjgfdxdhrdxdyhgvkhmluylhbu89pyugfthfchrfshfdszqfwsjtgvlhlbytjedreyfyhoyhuoijhyufutjckhgvkhgvbkj.mnkugbrfdsmhrvyjlfvhgdsmgfvc,hghfdzsgdxjhg,jb

0

885



kmifeojtg98w4ut(&#$*@U$(**u8cue3w98u98Y(&Y^$(#&YUFH3??**?͹

0

886

678643967.896767 6767563432598965568964667909785546745347908

0

887

():

678643967.896767 6767563432598965568964667909785546745347908

, ...
??
:dontknow:

0

888

9838(;(*898Hy$(&y$H ????  :crazyfun:

0

889

. :rofl: :mybb:

0

890

...

0

891

YUGJHGKUHOIRJHBHGJFTRJFYKJGKIHKIJHLOK;POPO]PYUGTREEWSFDXDFHGHKJYHUIYTEWAQWAQsAZFDCTHK :canthearyou: GIO;J;OUJLKHYUGJHBVJHBKJHLIJHYTFRGCHGBBK[P][P[IUIYGU[
]UITGYKU;IPO/P0I;0I9'I'UIGYTEDRDSEFZSFDSWZWERGDGRDGFTFYHGHGGJHNMNMNMBYJLJ;OKJKIYTEDRESFVJGUI;K;PL'PUIGYTRTRDRDTRDYHGJGTHKHKKLJLJLJLOJOP;K;K;PIHYJFRGDEFSDHGFYTF,KIHI8HUIJ :playful: OIHUIHRDERSGFDHYFYHIOUOLIPI;IIUGGFDFDXEDTRFHGFHKYHTRGDGNHGJGBFCBVJHFFDCVZXVC ,MM,M.M.M.M/;KL'KOILCHGCVHJBJHJHGJHGJHFTGHGFFDGSDFAEDSETGGKKJ;P[
LJHKHJKJFGGERGREGRDFGDGRDGDASDASDASDC
JHHGKJHLHGJHGKJJHLOLK;'HKTGJHTFYTRFHDGSGFRDHHJKUI :x

0

892

, !

, .

0

893

():

YUGJHGKUHOIRJHBHGJFTRJFYKJGKIHKIJHLOK;POPO]PYUGTREEWSFDXDFHGHKJYHUIYTEWAQWAQsAZFDCTHK  GIO;J;OUJLKHYUGJHBVJHBKJHLIJHYTFRGCHGBBK[P][P[IUIYGU[
]UITGYKU;IPO/P0I;0I9'I'UIGYTEDRDSEFZSFDSWZWERGDGRDGFTFYHGHGGJHNMNMNMBYJLJ;OKJKIYTEDRESFVJGUI;K;PL'PUIGYTRTRDRDTRDYHGJGTHKHKKLJLJLJLOJOP;K;K;PIHYJFRGDEFSDHGFYTF,KIHI8HUIJ  OIHUIHRDERSGFDHYFYHIOUOLIPI;IIUGGFDFDXEDTRFHGFHKYHTRGDGNHGJGBFCBVJHFFDCVZXVC ,MM,M.M.M.M/;KL'KOILCHGCVHJBJHJHGJHGJHFTGHGFFDGSDFAEDSETGGKKJ;P[
LJHKHJKJFGGERGREGRDFGDGRDGDASDASDASDC
JHHGKJHLHGJHGKJJHLOLK;'HKTGJHTFYTRFHDGSGFRDHHJKUI

-- ... ... ))) ... ... ...
. ............. --

0

894

,
" " " !!!!!"

0

895

FTGFHGBTYDHNBKJJLIGTFRFGKUJG65TR67UU0765R54E76HI8Y67R549I0-967T54E43UYJHOO=-P-8Y67TILJ;I890Y67R54REYTT8UOU67T7L9UO90P77IT7ITLYRYTKUI['[O............ Ѩ , , ........
        , .

(13-03-08 16:55:58)

0

896

)
  :'(

0

897

Beshik ():

)))
)

0

898

():

.

)

0

899

0

900

0

2 )) 13-01-15
15-12-07
01-01-08
5. 03-04-08
! 01-08-08